סנכ לע עידוהל החמש היסטנפלו ינוידב עדמל תילארשיה הדוגאה
היסטנפו תיסאלק היסטנפ :ןוימדה תוזוחמ" :סנכה אשונ .2002ןוק.יסטנפ
."הלפא

תפומ םלואב 2.4.2002-ו 31.3.2002 םיכיראתה ןיב םייקתי סנכה
.(ןג תמר ,יצינירק תניפ 13 לצרה 'חר ,תורדתסהה תיב) ןג-תמרב

וגצוה אל םבור) היזיולט תורדסו םיטרס תנרקה לולכי סנכה
תכורעת ,םירפוס םע םיילאוטריו םישגפמ ,תואצרה ,(לארשיב םלועמ
תויוליעפו םינכוד ,םיבבוח תויוליעפ ,היסטנפו ינוידב עדמ ירויצ
.תופסונ תובר

הינכתה תא אורקל ,םיטרפ ררבל ולכות ,סנכה רתאב ,ןאכ
. הדוגאה לע דוע דומללו

תוארלו אורקל םינמזומ םכנה ןכ ומכ
2001ןוק.יסטנפב הרק המו היה המ