ישאר
םיטרפ
םוקימ
הינכת
םיריחמ
םיט'צ
תואצרה
םיטרס
םורופ
םינגראמה
םירושיק
היה המ
?2002ןוקיסטנפב
היה המ
?2001ןוקיסטנפב