הינכת - 2001 ןוק.יסטנפ


(12/04) 'ה םוי
םיריוצמו הגנמ

(11/04) 'ד םוי
הלפא היסטנפ

(10/04) 'ג םוי
ןיקלוט

תועש

12:00

היסטנפה ןיב לובגה
עדמהו
בוב יחיבא

12:00

תצלפמה - יפאב
הרופאטמכ
ןוזר ףסא

12:00

ןיקלוט ירופיסב םישנ
וייחבו
םטול לאונמע ר"ד

(תוקד 90)

12-13

12:30

Flight of Dragons

(ריוצמ) (תוקד 95)

12:30

Buffy the Vampire Slayer

תונועמ םקלח - םיקרפ 3
ץראב ורדוש אל ןיידעש

13-14

(תוקד 15) הקספה

13:45

The Hobbit

(ריוצמ) (תוקד 77)

14:00

היסטנפ ירפס לע
םידליל
ללה-רב יליג
(תוקד 30)

(תוקד 15) הקספה

14-15

14:45

Dark Crystal

לש רצויה תיבמ תובוב)
(זוא קנרפו ןוסנה םי'ג

(תוקד 93)

(תוקד 30) הקספה

הקספה
(תוקד 30)

15-16


15:15

Dark City

(תוקד 100)

15:30

לע ןראפ רמתיא
תועבטה רש

(תוקד 30)

16:00

Lord of the Rings

(ריוצמ) (תוקד 135)

16-17

(תוקד 15) הקספה

16:30

רוחשה ףושיכה
ןמזבו
הירוטסהב
ינרדומה
בונבלק היוז

(תוקד 90)

(תוקד 20) הקספה

17-18

17:15

ידרוגו םידפרע לע
םיקחש
למוג הנליא ר"ד

(תוקד 90)

הקספה
(תוקד 30)

18-19

רפוס םע טא'צ - 18:30
לגרל רב גרג ב"דמה
ורפס תקשהתוחומ
- 18:30
םיבשחמו םינורטקלא
םיינגרוא
גרבנירג זר

(תוקד 30)

הקספה

(תוקד 30)

19:00

Ghost in the Shell

(הגנמ) (תוקד 82)


:החיתפה עורא

:החיתפ ירבד - 19:00
ר"וי) 'ץיבומרבא זרא
ןייטשרה ילאו (הדוגאה
.(סנכה להנמ)
רפסה תקשה
תאמ "םד תקיסומ"
תאצוהב רב גרג
:לנפ + רתכ
- היסטנפו ב"דמ
:תופתתשהב) רפתה-וק
,ןמטפואה ןורהא ר"ד
הנליא ר"ד ,ףדא ןועמש
(ןייטשרה ילא ,למוג

רפוס םע טא'צ - 19:30
היסטנפה
ייק לאירבג יאג

20:45
המוסקה הכיסנה
(תוקד 98)

תכורעת תחיתפ - 21:00
ץכ יבא ירויצ

19-20

ובתכמ תארקה - 19:15
ןמייג לינ לש

19:30

Neverwhere

ךרואב היזיוולט תרדס
ןמייג לינ לש וטע ירפ אלמ

(תוקד 192)

רפוס םע טא'צ - 20:30
ןיטרמ .ר .ר .'ג היסטנפה

20-21

(תוקד 15) הקספה

רפוס םע טא'צ - 20:30
סקימוקהו היסטנפה
ןמייג לינ

ייבו'ג - 20:45
שיאה ,ישויוצימ
הדגאהו
Ninja Scroll-ב
גרבנירג זר

(תוקד 30)

Ninja Scroll - 21:15
(הגנמ) (תוקד 94)
(תילגנאל םוגרת ,תינפי)

21-22

22-23

(תוקד 15) הקספה

הקספה
(תוקד 45)

הקספה
(תוקד 45)

22:45

ישקאבל דראווהמ
(סקימוק)
ןגכ ידע

23-24

23:15

Fire and Ice

(ריוצמ) (תוקד 82)

23:30
יקור לש טלאקה
אנת ואיל

:םויסה עורא

יקור לש עונלוקה עפומ

(תוקד 100)

23:30

ןוימדו תואיצמ :םידפרע
דשא ילא

24:00

The Hunger

(תוקד 100)

 24-01

01-02