ןוק.יסטנפמ תונורכז דוע

(יממע :טסקט ;ןייטשרה ילא :תונומת)