ןוק.יסטנפמ תונורכז

(ביני רינ :טסקט ;גרבנירג זר :תונומת)


ןוקל יתעגהשכ
ןומה יתיאר
...ןועגש שממ ,םינושמ םישנא


,םיקלחמ ןכודב
,םיספט םג םינולע
...םישנא םידיחפמ יללכ ןפואבו


,ריבכמל םיבשחמ
,רידת ןאכ םיקרפתמ
...רידא ץפנ לוקב הלוגע העש לכ

,הקוצמל ןורתפ ,הגאד לא לבא
...הקד ךות ואצמי םיצורח םישנא

,םירפסה ןכודב ,ץוחב םייתניב
...םירכומה תמחמ םידלי םירהזנ

,םינושמ םיפוצרפ
,םירזייח ,תורזייח
...םירפס לש הריכמ םיריבגמ דימת,םינקזו םיריעצ
,םידודו תודוד
?םידמג ילואו ,םינודש אמש וא


?תונקל רבכ רשפא םירפס המכ
תוארמ וליאו המינפ יתרזח
,ריבסהל השק ,יניע וזח
...רישבו רופיסב ובתכי אל םה


,הסינכה דיל ,ןמזה ותואב
השעש המ לע םיבבוח םיחכוותמ
הקוצמב המלעל רחא וא הז ריבא
!הקובמו הקוב וז ,יללא

,טא'צה גלדמ בשחמל בשחממ
,תפכא אל שממ ונישנאל לבא
,בושחו לודג רפוס םע םה םירבדמ
...בוש לופי בשחמה טעמ דוע

,בל בוטו רשואמ התיבה יתרזח
,בשחמו ריבאו ןוקרדב רהרהמ
,ןובשח לש ופוסב יכ עדויו
,ןועגש שממ הז היהש ףא-לע
...ןוק לש יפוי ןאכ ול רבעו ףלח