...מ תונורכז

ןמייג לינ םע טא'צ

ןיטרמ .ר .ר 'גרו'ג םע טא'צ

ייק לאירבג יאגו רב גרג םע טא'צ

סנכה דובכל תדחוימ הרודהמ - םיכרדב םעוזה רינ