?סנכב םתרקיב
!םתמלוצ ילוא
...םיפוצרפה תיירלגב ורקב


?סנכב םתרקיב אל
!לבח
...תונומתה תיירלגב ורקב
(הינכותה הנהו)


    'ץיבוקמלש יתיא :םליצ